Pinokio

De school in gebruik genomen
Mei 2001
Na de schoolvakantie is de nieuwe school van 4 lokalen die door Pinokio naast het tehuis is gebouwd in gebruik genomen. De school heeft 8 klassen: 's morgens van 7.15 tot 12.00 uur worden de lokalen gebruikt door de 5e t/m 8e klas en 's middags van 12.30 tot 17.00 door de 1e t/m 4e klas. Mede dankzij de voor ieder duidelijke steun die Lucia tijdens de verkiezingen gegeven heeft aan de in november nieuw gekozen burgemeester zo is bijv. het duifembleem dat de nieuwe burgemeester voor zijn "governo da paz" gebruikt door Lucia ontworpen is deze Pinokio zeer goed gezind en heeft hij ermee ingestemd dat alle leerkrachten, die Lucia bovendien zelf mocht selecteren, door de gemeente worden bekostigd. Bovendien is toegezegd dat de gemeente leerkrachten voor het avondonderwijs aan volwassenen zal betalen (er hebben zich daarvoor intussen al 24 volwassenen aangemeld).

Ik heb Lucia mogen vergezellen bij haar laatste bezoek aan de gemeentesecretaris voor onderwijszaken en aan de burgemeester, welk bezoek ten doel had de arbeidscontracten voor de geselecteerde leerkrachten getekend te krijgen. Het was niet Lucia's eerste bezoek voor dit doel: zij was er al 8 tot 10 keer eerder geweest. Nú begrijp ik veel meer van de moeilijkheden die Rob en Lucia hebben ondervonden om dingen waarvoor ambtelijke medewerking nodig is voor elkaar te krijgen. Ik mocht zelf ook kennis maken met de burgemeester, een heel sympathieke man van ik schat 60 jaar die slechts enkele jaren naar school is geweest maar desondanks een uiterst succesvol boerenbedrijf heeft opgezet, één van de rijkste mensen uit de omgeving. In zijn kamer waren continue meer dan 20 wisselende mensen aanwezig die beurtelings het gesprek dat de burgemeester voerde onderbraken. Hij bejegende hen uiterst vriendelijk en sprak vervolgens kort met hen. Echter: daardoor wordt het wél vrijwel onmogelijk zaken af te werken. Ook aan Lucia werd gevraagd nog eens terug te komen. Dat zou dan het zoveelste vergeefse bezoek worden en dat weigerde Lucia.

Er waren niet alleen ruim 20 mensen ín de kamer van de burgemeester, daarvoor in de gangen en voor het gebouw wachtten naar schatting nog eens meer dan 50 mensen. En bij de gemeentesecretaris van onderwijs was het al niet veel anders. Op dit gemeenteniveau is het echter geen onwil waar Rob en Lucia tegenop moeten boksen, maar veel meer onkunde: de politici en ambtenaren weten niet hoe ze enigszins efficiënt hun werk moeten organiseren. Bij andere ambtenaren lijkt soms echter niet alleen sprake van ondeskundigheid en laksheid doch ook wel van bewuste tegenwerking en machtsmisbruik. Zo zijn tot vandaag nog steeds containers met uit Nederland afkomstige goederen (schoolmeubilair, leermiddelen en kleding) die men al méér dan een jaar op Pinokio tracht te krijgen niet door de douane vrijgegeven. Het respect dat ik altijd al voor Rob en Lucia had is nog verder toegenomen om het vele dat zij tot stand hebben gebracht in een omgeving waarin het zo moeilijk is zaken te doen.


'De school naast het kindertehuis'

Zoals op de foto is te zien is de school voorzien van een thans nog alleen v.w.b. de ruwbouw voltooide verdieping. Voor de afbouw daarvan worden nog middelen gezocht. De verdieping telt 8 kamers en 6 badkamers en wordt bestemd voor huisvesting van Nederlandse vrijwilligers (waarvan Lucia er graag permanent twee heeft voor allerhande hulp, incl. huiswerkbegeleiding, bijles voor moeilijk lerende kinderen, hulp bij de verzorging van de kleintjes enz.), leerkrachten (wenselijk i.v.m. de betrekkelijk geïsoleerde ligging van de school) en gasten (bijv. donateurs uit Nederland, die hartelijk welkom zijn om "hun" kinderen te bezoeken)

De bezetting van het schoolgebouw is zodanig intensief dat nu gewerkt wordt aan het ontwerp van een kleuterschool (twee lokalen) met op verzoek van de gemeente één lokaal extra voor bijzonder onderwijs aan kinderen met een verstandelijke handicap, waarvan Pinokio er ook een aantal heeft. Wanneer alle thans nog lopende projecten volledig zijn afgewerkt (een aantal ruimtes in het tehuis zelf en de afbouw van de verdieping op de school) willen we voor dit project een aparte actie starten, wellicht tevens voor de bouw van de garages/woningen die hierna ter sprake komen.

Aad