Stichting Kindertehuis Pinokio

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Kindertehuis Pinokio


Onderstaand vindt u het de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Kindertehuis Pinokio. Er zal af en toe verwezen worden naar een artikel uit onze statuten.


Het beleid zal 1 keer per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Daarmee heeft Stichting Kindertehuis Pinokio een kort durend beleidsplan en beleidsvoering van telkens 1 jaar. Indien er niks gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan huidige beleid actief.


Statutaire doelstelling

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

De stichting heeft ten doel het financieren van en of het financieel bijdragen aan;

• De exploitatie van het kindertehuis Pinokio, gevestigd in Guriri (Rio de Janeiro in Brazilië) en het daarbij behorende terrein met bijgebouwen inclusies schoolvoorziening

• Het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in Brazilië die in nood verkeren door de veiligstellen en of waarborgen van hun basisbehoefte, zoals voeding en kleding, onderdak gezondheid en onderwijs.

• Het bijdragen aan de ontwikkeling van de bevolking van Guriri en omgeving door onder andere volwassenonderwijs

• En al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: Het verkrijgen van subsidies en andere bijdragen, opbrengsten van acties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten


Bestuursbeleid

• Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 2 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur.

• Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

• De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden

• Het bestuur komt minimaal één keer per half jaar samen voor een vergadering.


Financieel beleid

• Stichting Kindertehuis Pinokio is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies).

• Het boekjaar van Stichting Kindertehuis Pinokio loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en laten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.


Beloningsbeleid:

• Stichting Kindertehuis Pinokio heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd.

• Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.


Vrijwilligersbeleid

• De vrijwilligers zijn het fundament van de stichting en zullen alle kosten zelf dragen. Wij vergoeden geen onkosten voor vrijwilligers.